ارتباط با انجمن اولیا و مربیان
 
 
 
جهت ارتباط با انجمن اولیا و مربیان مجتمع آموزشی هوشمند خدیجه کبری(س) می توانید از آدرس ایمیل زیر استفاده نمایید:
 
anjoman@khadijekobra.sch.ir
 
 
 
     
 
 
معرفی اعضای انجمن
 
 

 

 نام و نام خانوادگی      سمت      
آقای  رحمتیان  
آقای دوست محمدی
 
آقای  مدنی زاده  
آقای فرهادی  
آقای احمدی  
آقای  دلشادی  
آقای فرخی  
آقای سوزلو  
آقای قوام شیرازی