ارتباط با انجمن اولیا و مربیان
 
 
 
جهت ارتباط با انجمن اولیا و مربیان مجتمع آموزشی هوشمند خدیجه کبری(س) می توانید از آدرس ایمیل زیر استفاده نمایید:
 
anjoman@khadijekobra.sch.ir
 
 
 
     
 
 
معرفی اعضای انجمن
 
 

 

 نام و نام خانوادگی      سمت      
آقای  رحمتیان ریاست انجمن
آقای دوست محمدی
نایب رئیس انجمن
آقای  مدنی زاده نماینده مالی انجمن
آقای عابدی منشی انجمن
آقای احمدی عضو انجمن
آقای  یگانه عضو انجمن
آقای کرامتی عضو انجمن
آقای عاشق وطن عضو انجمن