سوالات امتیازی
 
 

 

سوالات امتیازی پایه پنجم

 

 

در صورتی که تکرار مجاز باشد . با ارقام 0و3و5و7 چند عدد سه رقمی می توان نوشت که بر 25 بخش پذیر باشد ؟

 

 

 

 

حاصل عبارت 7×5×3×2 بر چند عدد بخش پذیر است ؟

 

 

 

 

سوالات امتیازی پایه ششم

 

 

حاصل جمع همه ی کسر های کوچکتر از واحد با مخرج 15 را بدست آورید .

 
 
 

 
 
 
 
     
 
 
سوالات امتیازی
 
 
 
 
 
 
 
سوالات امتیازی هفته چهارم آذر
 
 
 

 
 
سوال امتیازی علوم پایه چهارم 
 
 
 

 
سوال امتیازی علوم پایه پنجم
 
 

 
سوال امتیازی علوم پایه ششم