معرفی برترین های دبیران
 
 
 
" برترین های حوزه ICT "
 
 
سرکار خانم مقیسه
 
 
سرکار خانم حسینی
 
 
سرکار خانم هوشیار
 
 
 
     
 
 
برترین های دبستان نوبت اول دی 95
 
 
 
     
 
 
معرفی برترین های دانش آموزان
 
 
 
" برترین های حوزه ICT "
 
 
فاطمه شفیعی
 
 
 
 
 
" برترین های محفل همکوشی "
 
 
 
 
پایه دوم : یگانه دوست محمدی
                           امینه سادات رضوی پور
 
 
  پایه سوم : سها صدری               
                 زینب ملک نیا
 
                       شکیبا اسفندیاری
 
 
          پایه چهارم : مهتا احمدی                 
                    پروا پاشایی
 
                      ملینا حیدری
 
                            ستاره رستم زاده
 
                              فاطمه سادات پاکزاد
 
                        حنانه شعبانی
 
                   مهسا نوری
 
 
 
 
 
پایه پنجم : نیکا عرفانیان
                                 فاطمه عبداللهی
 
                          آیدا موحدی
 
                            مبینادلشادی
 
                                      نسترن دهقان
 
                              ستایش دهقان
 
                                 مهربان قوام شیرازی
 
                    نگاربیات
 
                               نگین میرشمس
 
 

 
 
       پایه ششم : آنیتا مسیب زاده
                                 ساجده سادات مدنی زاده
 
                                   صبا جمالی
 
                                   غزل فتحی
 
                                   ملیکا اسفندیاری
 
                                  صبا شاملو
 
                                   حنانه سادات کتابچی
 
                                   ملیکا پهلوانی
 
                                   مبینا خلیلی