جدول زمان بندی ملاقات با مدیران مجتمع
 
 

 مسئولین
روز
حضوری تلفنی ایمیل
1. سرکار خانم تهرانی2. سرکار خانم صنیعی

یک شنبه
9-12  


09353212881
Tehranisch@yahoo.com